TERMENI ŞI CONDIŢII

  I. Prevederi generale

  

  1. Platforma online disponibilă la adresa https://www.ROSurse.ro („Platforma ROSurse.ro”) este proprietatea D DESIGN – WEBSITER S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social la adresa din Municipiul Timișoara, Strada Martir Petru Domășneanu, bloc 17, ap. 8, Județul Timiș, număr de ordine în registrul comerțului J35/2279/2019, cod unic de identificare 41172763, în parteneriat cu WORKIFY S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social la adresa din Municipiul Timișoara, Strada Martir Petru Domășneanu, bloc 17, ap. 8, Județul Timiș, număr de ordine în registrul comerțului J35/2259/2019, cod unic de identificare 41163781, cele două societăți fiind definite împreună în cele ce urmează „Echipa ROSurse.ro”. 
  2. Accesul și utilizarea Platformei ROSurse.ro se fac în condițiile stabilite prin acești termenii şi condiții („Termenii și Condițiile”) ce sunt aplicabile raporturilor ce se nasc între Echipa ROSurse.ro şi fiecare Utilizator care accesează sau utilizează platforma online, precum și cu respectarea legislației aplicabile.
  3. Utilizarea Platformei ROSurse.ro ca vizitator, înregistrarea ca Utilizator și accesul la serviciile oferite de aceasta, implică acceptarea expresă a acestor Termeni şi Condiții.
  4. Pentru crearea unui cont pe Platforma ROSurse.ro, persoana care acționează în numele Utilizatorului declară că are toate drepturile de reprezentare necesare pentru a își asumă obligațiile care decurg din Termeni și Condiții în numele și pe seama Utilizatorului.

  

 IIScopul Platformei ROSurse.ro. Cadru legal

  

 1. Platforma ROSurse.ro reprezintă o platforma online cu rol de facilitare între, pe de o parte, Furnizori și Beneficiari și, pe de altă parte, Producători și Furnizori, care să contribuie la conectarea și corelarea nevoilor identificate în sistemul medical din România astfel încât aceste nevoi, precum și resursele disponibile, să fie localizate și soluționate, respectiv puse la dispoziție, în cel mai scurt timp posibil, în contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 și al decretării stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
 2. Platforma ROSurse.ro a fost creată pentru a veni în sprijinul unităților medicale și al autorităților din România în gestionarea crizei determinate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, prin facilitarea procesului de întâlnire a cererii și a ofertei disponibile de resurse medicale, echipamente de protecție și medicale, precum și alte echipamente conexe acestora, necesare pentru cadrele medicale și personalul auxiliar, în tratarea cazurilor de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. 
 3. Facilitarea are în vedere, în principiu, realizarea de donații având ca obiect resurse și echipamente medicale, însă nu exclude încheierea de acte de achiziție cu respectarea legii aplicabile, inclusiv a prevederilor din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și ale Decretului 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, respectiv ale art. 15  „Autorităţile contractante, inclusiv entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar, au dreptul de a achiziţiona direct materiale şi echipamente necesare prevenirii şi combaterii COVID-19, cu depăşirea pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în limita fondurilor bugetare repartizate cu această destinaţie.” și ale art. 31. potrivit căruia În cazul achiziţiei de medicamente de către unităţile sanitare pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, preţurile medicamentelor pot depăşi preţurile maximale aprobate de Ministerul Sănătăţii.”
 4. Accesul și utilizarea Platformei ROSurse.ro în scopul definit la art. II, punctul 1 de mai sus sunt gratuite pentru Utilizatori. Nu este permisă nicio utilizare în alte scopuri decât acesta.

  

III. Definiții

 

Beneficiar înseamnă orice unitate sanitară de utilitate publică sau privată, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, precum spitale locale, spitale județene, spitale regionale, cabinete de medicină de familie, unități de primire a urgențelor, servicii mobile de urgență și reanimare, instituții sanitare centrale și teritoriale care asigură servicii medicale și de asistență pentru tratarea pacienților investigați sau confirmați cu virusul SARS-CoV-2, precum și asociațiile non-profit și fundațiile înființate conform Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, și orice persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități, cum ar fi identificarea, colectarea și distribuirea mai departe de Resurse către unitățile medicale enumerate mai sus în lupta acestora cu virusul SARS-CoV-2.

 

Cont înseamnă profilul personal creat de un Utilizator prin procedura detaliată la art. IV, pct. 5de mai jos, în vederea utilizării Platformei ROSurse.ro.

  

Echipament înseamnă (i) orice echipamente medicale sau de protecție inclusiv, fără limitare, măști de protecție, viziere, halate, combinezoane, mănuși, șorțuri impermeabile, ochelari de protecție, Halate de unică folosință, bonete capeline de unică folosință, clor, ș.a. (ii) aparate medicale sau de tratare a afecțiunilor medicale determinate de infectarea cu virusul SARS-CoV-2 inclusiv, fără limitare, ventilatoare ori alte dispozitive medicale, (iii) medicamente a căror necesitate este urgentă în tratarea pacienților investigați sau confirmați cu virusul SARS-CoV2, seruri, vaccinuri, dezinfectante și derivați ai acestora, insecticide și alte materiale specifice sanitare, precum și (iv) orice alte obiecte de uz medical sau personal a căror necesitate este urgentă în unitățile sanitare, precum lenjerie de pat, perne, prosoape, papuci, produse de curățare și igienă personală și orice alte produse și consumabile sunt identificate ca fiind necesare și utile.

 

Furnizor înseamnă orice persoană fizică sau entitate juridică, privată sau publică, ori asociere între astfel de persoane și entități, care desfășoară activități de furnizate de produse ori materie primă sau furnizare de servicii de transport, îngrijire medicală, depozitare, comunicare ori consiliere de orice natură.

  

Producător înseamnă orice persoană fizică sau entitate juridică, privată sau publică, ori asociere între astfel de persoane și entități, care desfășoară activitatea de producere a unei Resurse sau a materiei prime din care este făcută o Resursă ori crearea unei componente dintr-o Resursă.

  

Resursă înseamnă orice Echipament sau Serviciu care face obiectul facilitării prin intermediul Platformei ROSurse.ro.

 

Serviciu înseamnă orice prestare de activități de transport, distribuție, depozitare, închiriere, reparație, consultanță ori consiliere, precum și orice alte operațiuni a căror necesitate este semnalată de Utilizatori ca fiind necesară sau urgentă prin intermediul Platformei ROSurse.ro.

  

Utilizator înseamnă orice Producător, Furnizor, Beneficiar sau Vizitator care accesează Platforma ROSurse.ro.

 

  

IV. Utilizarea Platformei ROSurse.ro 

  

 1. Utilizatorii sunt persoane juridice de drept public sau de drept privat, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187 din Codul Civil român, respectiv au o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general. De asemenea, Utilizatori sunt și persoanele fizice care au rolul de furnizor sau producător, conform prevederilor de la art. III.
 2. Datele și informațiile urcate de Utilizatori pe platformă nu sunt transmise altor persoane decât astfel cum reiese din acești Termeni și Condiții, sau la solicitarea ori cu acordul prealabil al Utilizatorilor, prin reprezentanții legali ai acestora.
 3. Utilizatorii pot furniza informațiile cu privire Resurse sau nevoi direct către Echipa ROSurse.ro, utilizând datele de contact puse la dispoziție, urmând ca Echipa ROSurse.ro să realizeze publicarea informațiilor pe platforma ROSurse.ro.
 4. În cazul în care Utilizatorul nu solicită în mod expres ca informațiile furnizate către Echipa ROSurse.ro să nu fie furnizate terților, toate informațiile puse la dispoziție de către Utilizatori pot fi transmise terțelor părți – partenerilor ROSurse.ro și/sau altor platforme online cu care Echipa ROSurse.ro colaborează și care au același scop declarat ca platforma ROSurse.ro, pentru a permite actualizarea cât mai rapidă a informațiilor de interes și a veni în întâmpinarea nevoilor Utilizatorilor. Terții cu care Echipa ROSurse.ro colaborează sunt: Asociația Adrenallina Media care deține platforma https://thefutureisnow.ro/. Alți Parteneri ai Platformei ROSUrse.ro sunt indicați la rubrica Parteneri, de pe site-ul www.rosurse.ro și vor fi actualizați de fiecare dată când intervine o modificare. 
 5. Contul de Utilizator se face în 4 pași, după cum urmează: 

  a. prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre sine din formularul de înregistrare;

  b. evaluarea formularului de înregistrare și, dacă este cazul, contactarea prin telefon a Utilizatorului;

  c. confirmarea informațiilor din formularul de înregistrare printr-un e-mail de confirmare; și

  d. generarea unei parole unice, care este ulterior înlocuită de o parolă aleasă de către Utilizator, aceasta din urmă rămânând în custodia Utilizatorului. 

  

  6. Utilizatorul este responsabil pentru Contul creat și utilizarea acestuia, inclusiv pentru parola care îi este generată. Datele de acces asociație Contului nu vor fi făcute cunoscute altor persoane, Utilizatorul fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.

  

 7. Orice notificări către sau între Utilizatori se vor face fie prin intermediul platformei, fie separat de utilizarea platformei, folosind direct datele de contact menționate de fiecare dintre Utilizatori pe profilul personal asociat Contului. 

 

 8. Obligații ale Utilizatorilor:

   a. să utilizeze Platforma ROSurse.ro conform instrucțiunilor și pentru scopul definit la art. II de mai sus

   b. să nu întrerupă din motive nejustificate activitatea generatoare de Resurse ulterior asumării unui angajament față de un alt Utilizator prin intermediul Platformei ROSurse.ro;

   c. să evite orice comportamente cauzatoare de pierderi materiale sau de orice fel, precum și acțiuni care pot contribui la vătămarea integrității fizice a persoanelor fizice-beneficiari finali ai Resurselor, cum ar fi inducerea în eroare cu privire la stocurile disponibile, calitatea resurselor, la amploarea sau, dimpotrivă, diminuarea nevoilor reale identificate de Beneficiari (enumerare neexhaustivă).

   d. să sesizeze către echipa ROSurse.ro în timp util asupra anomaliilor sau deficiențelor apărute în procesul de înregistrare sau în timpul utilizării, pentru a fi remediate în cel mai scurt timp posibil.

  

 9. Sunt interzise Utilizatorilor:

   a. folosirea în scop comercial/de speculă a conținutului de pe Platforma ROSurse.ro; 

   b. construirea unei baze de date similare, utilizând documentele și informațiile extrase prin intermediul Platformei ROSurse.ro; în sensul prezentului articol, prin bază de date se înțelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca și/sau regăsi informații relevante;

   c. utilizarea datelor de orice natură, obținute prin intermediul Platformei ROSurse.ro, în alte scopuri decât cele prevăzute la art. II de mai sus, precum și transmiterea de date și informații, în orice modalitate, cu rea intenție, către terțe persoane, indiferent dacă acestea sunt sau nu Utilizatori.

   d. accesarea sau utilizarea platformei în scopuri și prin mijloace care constituie o utilizare abuzivă, cum ar fi: să furnizeze informații false cu privire la Utilizatori sau Resurse; să folosească platforma într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii oricărei persoane, Echipei ROSurse.ro sau platformei sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității acesteia; să folosească platforma în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă; să folosească platforma pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu platforma, fără consimțământul prealabil și scris al Echipei ROSurse.ro; să folosească datele colectate de pe platformă pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă; perturbarea funcționării sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la aceste date. 

 

  10. Nerespectarea Termenilor şi Condițiilor de utilizare de către Utilizatori, precum și încălcarea obligațiilor legale și a celor prevăzute de articolul  IV punctul 8 și 9 de mai sus, atrag răspunderea Utilizatorilor în conformitate cu prevederile Codului Civil român, ale Codului Penal român, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

  

 V. Drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv asupra conținutului pus de Utilizatori 

  

 1. Echipa ROSurse.ro respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora, inclusiv, fără limitare, Utilizatorii, și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute împreună de Echipa ROSurse.ro sau de terțe persoane.
 2. Concepția, forma și conținutul Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, grafic, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, fotografii/ imagini, sunet, secvențe și sesiuni video reprezintă proprietatea exclusivă a Echipei ROSurse.ro (şi a colaboratorilor săi, acolo unde este menționat acest lucru) şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Echipa ROSurse.ro nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către partenerii săi comerciali sau de către Utilizatori și care sunt utilizate pe platformă ca urmare a acordului acestora din urmă. 
 3. În situația în care conținutul platformei face referire la partenerii Echipei ROSurse.ro sau la Utilizatori, în concret, fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv produse și servicii, prețuri etc., Echipa ROSurse.ro nu poartă răspunderea asupra acurateței și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către partener sau Utilizatori, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut. 
 4. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, sesiune sau secvență video, marcă sau semn aparținând Echipei ROSurse.ro sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. Orice reproducere, reprezentare, modificare, adaptare, traducere, extras sau difuzare totală sau parțială a conținutului platformei, în alte scopuri decât uzul personal, privat și necomercial, prin indiferent ce procedeu și indiferent de suport, realizată fără acordul expres din partea Echipa ROSurse.ro este interzisă în mod expres.
 5. Termenii și Condițiile nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la platformă, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe platformă, la mărcile, elementele grafice, fotografiile, secvențele și sesiunile video, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Echipa ROSurse.ro. 

  

 VI. Răspundere. Limitarea răspunderii

  

 1. Echipa ROSurse.ro depune constant diligențele necesare pentru ca informațiile oferite pe Platforma ROSurse.ro să fie corecte și actuale, și pentru ca orice solicitare de informații suplimentare venite din partea Utilizatorilor să fie soluționată în timp util, însă nu își asumă răspunderea pentru nicio eroare sau omisiune pe care acestea le-ar putea conține și nici pentru eventuale întârzieri în soluționarea solicitărilor. Utilizatorii poartă întreaga răspundere cu privire la datele și informațiile făcute publice prin intermediul platformei. 
 2. Utilizând această aplicație, sunteți de acord – indiferent de circumstanțe – că, atât echipa ROSurse.ro, cât şi colaboratorii acesteia, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise şi/sau pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii, indiferent de natura acestora, suferite de Utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de Platforma ROSurse.ro
 3. Echipa ROSurse.ro își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment, fără preaviz, conținutul esențial pentru Utilizatori (precum noi Furnizori, noi Producători, nevoi extraordinar de urgente ale Beneficiarilor) şi structura platformei online, precum și dreptul de a bloca și șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații sau profilul unui Utilizator care utilizează în mod necorespunzător și abuziv Platforma ROSurse.ro.
 4. Echipa ROSurse.ro, cât şi colaboratorii acesteia, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru implicațiile juridice și/sau comerciale privind stocurile de Resurse, calitatea Resurselor, prețurile vehiculate (dacă este cazul) sau alte informații publicate de Utilizatori.
 5. Echipa ROSurse.ro pune la dispoziție platforma ca atare, în calitatea sa de intermediar, cu mențiunea că este creată stric în considerarea situației actuale generată la nivel mondial de pandemia cu virusul SARS-COV-2 și implicit de decretarea stării de urgență la nivelul României cu toate viciile și astfel cum aceasta este disponibilă, fără vreo garanție expresă sau implicită, fără a garanta calitate satisfăcătoare, precizie pentru un scop sau nevoie specială, fără a garanta că rezultatul care poate fi obținut din utilizarea platformei va fi efectiv, sigur sau precis sau că va întruni cerințele Utilizatorului.
 6. Echipa ROSurse.ro nu garantează ca platforma va fi disponibilă în mod constant și continuu. Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și platforma nu este disponibilă, Echipa ROSurse.ro va informa Utilizatorii la momentul accesării platformei.
 7. Echipa ROSurse.ro nu răspunde pentru datele inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, inclusiv cu privire la datele de contact și/sau calitatea, cantitatea, prețul și/sau nevoia de Resurse.
 8. Utilizatorul înțelege faptul că Echipa ROSurse.ro nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la: conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul platformei; efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat; interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului; acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului; conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul sau de termenii și condițiile practicate de aceștia (se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal); prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe platformă și care provin din surse externe; prejudiciile create ca urmare a nefuncționării platformei, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platformă.
 9. Echipa ROSurse.ro nu își asumă răspunderea pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza platforma. Utilizatorul înțelege că Echipa ROSurse.ro nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor. 

  

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

 

  VIII. Durata și încetare  

 

 1. Termenii și Condițiile se aplică pentru o perioadă nedeterminată. 
 2. Utilizatorul poate să înceteze în orice moment folosirea contului prin ștergerea/ dezactivarea contului creat. Utilizatorul va primi o notificare de confirmare a ștergerii contului.
 3. Echipa RoSurse.ro își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul unui Utilizator în cazul în care constată că acesta nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor. Utilizatorul va primi o notificare în cazul suspendării sau ștergerii contului.
 4. Ulterior încetării oficiale a stării de urgență declanșate de pandemia cu virusul SARS-CoV2, conturile Utilizatorilor vor fi suspendate, însă informațiile, datele, precum și donațiile și angajamentele asumate prin intermediul Platformei ROSurse.ro vor putea fi vizualizate în continuare pentru o perioadă de un (1) an de la încetarea stării de urgență.       

  

 IX. Dispoziții finale 

  

 1. Nicio situație în care Echipa ROSurse.ro nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia. 
 2. Dacă o prevedere din Termeni și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege. În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de scopul inițial al prevederii.
 3. Echipa ROSurse.ro își rezervă dreptul să modifice oricând Termenii și Condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. 
 4. Prezenta secțiune de Termeni și Condiții, precum și toate celelalte informații legale de pe Platforma ROSurse.ro, se supun legilor în vigoare aplicabile pe teritoriul României.
 5. În caz de orice dispute sau neînțelegeri care reies din încălcarea prezentei secțiuni de Termeni și Condiții, soluționare acestora se va face pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile pot fi soluționate prin mediere, prin metoda alternativă disponibilă pe platforma europeană de soluționare online a litigiilor rezultate din tranzacționarea online, disponibilă prin accesarea linkului  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO sau prin intermediul instanțelor judecătorești competente din România. 

 

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE FOLOSIREA PLATFORMEI.